คณะ

หลักสูตร

ที่อยู่

โทรศัพท์

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

0-2411-4142

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

0-2419-9815

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

0-2419-8824-5

       

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตรบัณฑิต

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2201-1289

0-2201-1644

0-2201-2268

0-2201-1053

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2201-2130

0-2201-2131

       

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต

งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2644-8677-89

ต่อ 1508

       

ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2203-6555

ต่อ 7760-62

       

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

0-2201-5050-4

       

เทคนิคการแพทย์

ทุกหลักสูตร

งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

0-2441-4371-78

ต่อ 2842,2843

       

สาธารณสุขศาสตร์

ทุกหลักสูตร

งานบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2640-9850,

0-2354-8543-49

ต่อ 3702

       

กายภาพบำบัด

ทุกหลักสูตร

งานการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441-5450

ต่อ 20204-7

       

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

0-2419-7466-80

0-2412-8417

ต่อ 1305-1308

       

สัตวแพทยศาสตร์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

งานการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441-5242-4

ต่อ 1429

       

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441-5000

ต่อ 1112

       

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา

ทุกหลักสูตร

งานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441–4297–8

ต่อ 205

       

วิศวกรรมศาสตร์

ทุกหลักสูตร

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2889-2138

ต่อ 6028-6030

       

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

0-3458-5060

ต่อ 1111-1114

       

ศิลปศาสตร์

ทุกหลักสูตร

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2441-4406

       

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

งานการศึกษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2800-2630-39

ต่อ 208-9

       

วิทยาลัยราชสุดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ล่ามภาษามือไทย)

งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-2889-5315–9

ต่อ 237, 238, 230

       

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)

งานบริการการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

0-2800-2840-75

ต่อ 1263

       

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เลขที่ 259 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

045-523-211

       

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 295-615

       

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 43 ถนนอรรถกวี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

(056) 219-888

       

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 338-678

       

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(075) 324-033