New Student

ข่าวประกาศ

การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปี 2562

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จะมาแจกบัตรนักศึกษา รอบเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00–15.00 น. บริเวณหน้าห้อง One Stop Service ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ชั้นปีที่1 ภาค1/2561

ที่จอดรถในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบกลุ่มเรียน และลงทะเบียนเรียน

การตรวจสุขภาพช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) และรอบ 4 (Admissions) ปี 2561

กำหนดการนักศึกษาใหม่จากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ 2 การรับแบบโควตา

กำหนดรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปี 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน 2561

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ปี 2561

นักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 1/1 (Portfolio) ปี 2561 สามารถส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ1:พ) ได้ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2561

กำหนดการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) ปี 2561

กำหนดการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/1 (Portfolio) ปี 2561

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม / ลดรายวิชา ปี 2560

เครื่องแบบนักศึกษาใหม่