New Student

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา และกิจกรรมพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1-2 (ศาลายา) (ฉบับที่ 4)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64xxxxx) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขอออกบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) ได้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งอีเมลที่ musmartcard@mahidol.ac.th

First- year students (2021) who encounter difficulties in requesting SMART ID CARD (debit card ), do not hesitate to contact us via this email : musmartcard@mahidol.ac.th

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) ดูรายละเอียดขั้นตอนขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) (คลิกดู poster / คลิกดู video) นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิดบัญชี 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ในการขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) ได้ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th โดย Login เข้าใช้งานระบบ และเข้าสู่เมนู สารสนเทศนักศึกษา เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิดบัญชี 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือต้องการเปิดบัญชีธนาคารฯ ใหม่)

Additional information about applying for student Smart ID Card (debit card) : only freshmen (year 2021) (poster / video) Students (Freshmen year 2021) will be able to download “Account opening Form (0 Baht Account) for applying for Student Smart ID Card (debit card)” by Log in to https://smartedu.mahidol.ac.th then, click on “Student Information” and find “Download Account opening form (0 Baht Account)” Note : for students who have never had SCB bank account before or for those who would like to open new saving account.

เลื่อนสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT) สำหรับนักศึกษารหัส 64

ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ภาค 1/2564 แก้ไข 07-07-2021

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค 1/2564 แก้ไข 07-07-2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1 - 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2564 แก้ไข 01-07-2021

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปี 64 (ภาษาไทย) | (ภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที 24 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและฝากคำถาม ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 ก.ค. 2564 ที่เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/sa/parentvoc

รายวิชาเปิดใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ LALA 109 English for Digital Communication Skills เทียบเคียงรายวิชา Level 1-4

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เมื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา (e-Profile) เรียบร้อยแล้ว ขอให้รับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษากรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ (ดำเนินการครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ) ได้ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th เลือกเมนู "สำหรับนักศึกษา" เลือก "เปิดใช้งาน Account" สำหรับใช้ Log in เข้าสู่ระบบ Internet, MU Wi-Fi, E-mail Address ของมหาวิทยาลัย (@student.mahidol.ac.th) และระบบงานการศึกษาได้ด้วยตนเอง กรณีเข้าระบบ log in ไม่ได้ ให้แจ้งเมล์ที่ account@mahidol.ac.th

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบ 2 โควตา 2564

กำหนดการกิจกรรมและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานส่วนงานด้านการลงทะเบียนเรียนเเละการศึกษา แก้ไข ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564

การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ขอเลื่อนวันสอบ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบ รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่และวิธีการเข้าสอบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ea/english-development

การรับบัตรนักศึกษา ขอเลื่อนการรับบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัสประจำตัว 63xxxxx) ปีการศึกษา 2563 โดยจะแจ้งกำหนดการ หรือวิธีการรับบัตรต่อไป และช่วงนี้นักศึกษา สามารถใช้ Virtual ID ใน We Mahidol App ได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูตารางเรียนและรหัสเข้าชั้นเรียน ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://science.mahidol.ac.th/sced/table.html แก้ไข 29/07/2020

คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบในการเรียนออนไลน์

ปฎิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 ศาลายา ปีการศึกษา 2563

เครื่องแบบนักศึกษาใหม่