New Student

ข่าวประกาศ

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับ 2)

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการสมัครสอบ MU-ELT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับ 3) (ฉบับปรับปรุง 09-06-2022)

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม Speexx Up 2022 "Resume Makeover & English for Job Interview"

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม Town Hall Meetings "การจัดสอบ MU-ELT"

ตารางสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1 - 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง 09-06-2022)

กำหนดกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ที่รับโดย TCAS2 ของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/1 และ 1/2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1 - 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2564 แก้ไข 01-07-2021

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปี 64 (ภาษาไทย) | (ภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เมื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา (e-Profile) เรียบร้อยแล้ว ขอให้รับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษากรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ (ดำเนินการครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ) ได้ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th เลือกเมนู "สำหรับนักศึกษา" เลือก "เปิดใช้งาน Account" สำหรับใช้ Log in เข้าสู่ระบบ Internet, MU Wi-Fi, E-mail Address ของมหาวิทยาลัย (@student.mahidol.ac.th) และระบบงานการศึกษาได้ด้วยตนเอง กรณีเข้าระบบ log in ไม่ได้ ให้แจ้งเมล์ที่ account@mahidol.ac.th

คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบในการเรียนออนไลน์

เครื่องแบบนักศึกษาใหม่