Login เข้าใช้งาน
ประเภท
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ข้อตกลงการใช้งาน สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ระดับปริญญาตรีเท่านั้น
  1. นักศึกษาทุกคนต้องประเมินในทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
  2. นักศึกษาทุกคนต้องประเมินรายวิชาก่อนเรียนจบรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ติดต่อกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-849-4576
ระบบประเมินออนไลน์เพิ่มการใช้งานส่วนของการเพิ่มข้อคำถามกลุ่มใหญ่ได้
ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป

Copyright © 2010 Mahidol University. All rights reserved.
ติดต่อกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-4576
ระบบประเมินการเรียนการสอน แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป