ข่าวประกาศ


แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

1 / 24
Caption Text
2 / 24
Caption Two
3 / 24
Caption Three
4 / 24
Caption Three
5 / 24
Caption Three
6 / 24
Caption Three
7 / 24
Caption Three
8 / 24
Caption Three
9 / 24
Caption Three
10 / 24
Caption Three
11 / 24
Caption Three
12 / 24
Caption Three
13 / 24
Caption Three
14 / 24
Caption Three
15 / 24
Caption Three
16 / 24
Caption Three
17 / 24
Caption Three
18 / 24
Caption Three
19 / 24
Caption Three
20 / 24
Caption Three
21 / 24
Caption Three
22 / 24
Caption Three
23 / 24
Caption Three
24 / 24
Caption Three

แนวทางการคิดหัวข้อโครงงาน


คาบที่ 8


ตอนที่ 1 หลักการและการเตรียมการเพื่อให้การนำเสนอผลงานมีประสิทธิผลมากที่สุด 27.38 นาที


ตอนที่ 2 การเตรียมสื่อ Power point ที่ถูกต้องตามหลักการ 19.30 นาที


ตอนที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ (ก่อนเปิดม่าน) 40.22 นาที


คาบที่ 7


คาบที่ 4


ดอยตุง ตอนที่ 1 Downlad ที่นี่

ดอยตุง ตอนที่ 2 Downlad ที่นี่

คาบที่ 2Scan QR Code ตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

QR code ตารางสอน 2562
วันอังคาร


วันพฤหัสบดี


วันศุกร์