ข่าวประกาศEffective Presentation


ตอนที่ 1 หลักการและการเตรียมการเพื่อให้การนำเสนอผลงานมีประสิทธิผลมากที่สุด 27.38 นาที


ตอนที่ 2 การเตรียมสื่อ Power point ที่ถูกต้องตามหลักการ 19.30 นาที


ตอนที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ (ก่อนเปิดม่าน) 40.22 นาที


การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต


ตารางหมายเลขห้องเรียนการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 100 รูปแบบ online และ onsite
ตารางหมายเลขห้องเรียน

แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1 / 18
Caption Text
2 / 18
Caption Two
3 / 18
Caption Three
4 / 18
Caption Three
5 / 18
Caption Three
6 / 18
Caption Three
7 / 18
Caption Three
8 / 18
Caption Three
9 / 18
Caption Three
10 / 18
Caption Three
11 / 18
Caption Three
12 / 18
Caption Three
13 / 18
Caption Three
14 / 18
Caption Three
15 / 18
Caption Three
16 / 18
Caption Three
17 / 18
Caption Three
18 / 18
Caption Three

คำแนะนำ หากระบบไม่ปรากฎตารางสอนขอให้นักศึกษาคัดลอกลิ้งไปวางที่ Google Chome
วันอังคาร


วันพฤหัสบดี


วันศุกร์


ระบบการจอง/แก้ไขหัวข้อโครงงานรายวิชา มมศท 100 ปีการศึกษา 2564


นักศึกษาแก้ไขหัวข้อโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 21 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันอังคาร

ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันฟฤหัสบดี

ตารางสอนอาจารย์ผู้สอนวันศุกร์