ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ

 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรกายอุปกรณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักแพทย์แผนไทยประยุกต์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรรังสีเทคนิค

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะกายภาพบำบัด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรกิจกรรมบำบัด

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - โครงการวิทยาเขต

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - โครงการพื้นที่

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - โครงการพิเศษ

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - โครงการความถนัดทางวิชาชีพ

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - รับผู้มีประสบการณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการวิทยาเขต - โครงการพิเศษ

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกกำลังกายและการกีฬา

รายละเอียดการดำเนินการขั้นต่อไป

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรธรณีศาสตร์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรภาษาไทย

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการวิทยาเขต

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รายละเอียดแนบท้าย

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ระบบมหิดลรับตรง)

ขั้นตอนการดำเนินการ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

รับรหัสผ่าน ClearingHouse

 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: October 28, 2013

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)