ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลรับตรง

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

(1) กรอกข้อมูลการสมัคร on-line

(2) การชำระเงินค่าสมัคร

(3) เฉพาะผู้สมัคร (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) ต้องส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

1. กรอกข้อมูลการสมัคร on-line

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน ต้องกรอกให้ถูกต้องทั้งการสมัครในระบบมหิดลรับตรงและการสมัครสอบข้อเขียนระบบรับตรงร่วมที่ดำเนินการโดย สทศ. หากข้อมูลไม่ตรงกัน จะไม่สามารถนำผลคะแนนสอบข้อเขียนจากการสอบรับตรงร่วมมาเทียบกับข้อมูลการสมัครได้ ซึ่งทำให้หมดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัคร on-line แทนผู้อื่นถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร การกรอกข้อมูลการสมัครมีขั้นตอน ดังนี้

(1) คลิกที่เมนู สมัครระบบมหิดลรับตรง จากเมนูด้านบน

(2) ใส่เลขประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ให้เหมือนกัน เพื่อยืนยันการเริ่มสมัคร

(3) ใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

*** ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล ***

(4) คลิกที่ปุ่ม บันทึก

(5) เมื่อบันทึกแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ

เลขประจำตัวผู้สมัคร เป็นหมายเลขที่ใช้อ้างอิง เมื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัย กรณีผู้สมัครมีปัญหาการสมัคร on-line

รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใบสมัคร (ถ้าจำเป็น) ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลที่สมัครไว้แล้วได้ทางเว็บไซต์ (ถ้าจำเป็น)

     แต่ไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ขอให้ผู้สมัคร จด หรือ พิมพ์ ทั้งสองรหัสและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

(6) พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (และใบปะหน้าซองใบสมัคร เฉพาะผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) ที่ถูกต้อง  โดย

คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร

คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบปะหน้าซองใบสมัคร(เฉพาะผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น)

ผู้สมัครสามารถบันทึกแฟ้มข้อมูลใบสมัครในรูปแบบเอกสาร MS-Word(Version 2000 ขึ้นไป) ได้ เพื่อสั่งพิมพ์ภายหลัง ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเอกสารนี้โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น

(7) นำใบสมัครไปติดรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร

การแก้ไขข้อมูล

สำหรับผู้ที่สมัคร on-line แล้ว มีความประสงค์จะแก้ไขใบสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้ไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีขั้นตอน ดังนี้

(1) คลิกที่เมนู สมัครระบบมหิดลรับตรง จากเมนูด้านบน

(2) ใส่เลขประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ให้เหมือนกัน เพื่อยืนยัน การแก้ไขข้อมูล

(3) ใส่รหัสผ่าน ที่ได้จากการสมัครครั้งแรก (หากลืมรหัสผ่าน ให้ คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุ)

(4) แก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

*** ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล ***

(5) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

 

2. การชำระเงินค่าสมัคร

เมื่อผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินจากระบบ on-line แล้ว ให้นำแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารต่อไปนี้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ค่าสมัคร 100 บาท ซึ่งไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร *** โดยใช้แบบฟอร์มที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเท่านั้น มหาวิทยาลัย ไม่รับ แบบฟอร์มนำฝากทั่วไปของธนาคาร *** เมื่อธนาคารลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินในฉบับจริงส่วนที่เขียนไว้ว่า "(ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัคร)" นำไปในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมกับใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ (เฉพาะโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นให้ส่งมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานอื่นๆภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556)

3. เฉพาะผู้สมัคร (โครงการเยาวชนดีเด่น เท่านั้น) ต้องส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ให้ผู้สมัครนำ “ใบปะหน้าซองใบสมัคร” ที่พิมพ์จากหน้าออนไลน์ติดบนซองขนาด A4 โดยส่งใบสมัครที่ถูกต้องแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครส่งพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของใบสมัครไปยัง

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2556 ด้วย (นับวันประทับตราไปรษณีย์)

มีปัญหาการสมัคร ON-LINE

โทร. : 0-2849-4595-97 หรือ 0-2849-4586-94

e-mail : -

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: October 28, 2013

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)