คำแนะนำ

download ใบแจ้งการชำระเงิน(Invoice)
ตรวจสอบค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

คณะ      หลักสูตร 
ชื่อ  นามสกุล  เรียงตาม   

 กรุณาชำระเงินตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 ถึงภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น.