เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คณะ / หลักสูตร

  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2411-4142
      หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 0-2419-3441
      หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 0-2419-8824-5
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2201-1289 , 0-2201-1644 , 0-2201-2268 , 0-2201-1053
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รพ.รามาธิบดี) 0-2201-2130 , 0-2201-2131
   คณะเภสัชศาสตร์   
      หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 0-2644-8677-89  ต่อ 1508, 0-2354-3749  
   คณะทันตแพทยศาสตร์   
      หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2200-7555  ต่อ  7644-45
   คณะวิทยาศาสตร์  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 0-2201-5050-4
      หลักสูตรวท.บ.(โครงการทุนพสวท. ป.ตรี-โท-เอก) 0-2201-5050-4
      หลักสูตรวท.บ.(โครงการทุนศรีตรังทอง ป.ตรีและป.เอก) 0-2201-5050-4
      หลักสูตรวท.บ.(โควตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง) 0-2201-5050-4
   คณะเทคนิคการแพทย์  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 0-2441-4371-78  ต่อ 2842,2843
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 0-2441-4371-78  ต่อ 2842,2843
   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 0-2640-9850,0-2354-8543-49 ต่อ 3702 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 0-2640-9850,0-2354-8543-49 ต่อ 3702 
   คณะกายภาพบำบัด  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 0-2441-5450 ต่อ 20204-7
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) 0-2441-5450 ต่อ 20204-7
   คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)   
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0-2419-7466-80 , 0-2412-8417  ต่อ 1305-1308
   คณะสัตวแพทยศาสตร์   
      หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2441-5242-4 ต่อ 1429
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
      หลักสูตรวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 0-2441-5000  ต่อ  1112
   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 0-2441–4297–8 ต่อ 205
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) 0-2441–4297–8 ต่อ 205
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
      หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 0-2889-2138  ต่อ 6028-6030
   มหิดล กาญจนบุรี  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 0-3458-5060 ต่อ 1111-1113
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 0-3458-5060 ต่อ 1111-1113
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 0-3458-5060 ต่อ 1111-1113
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 0-3458-5060 ต่อ 1111-1113
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 0-3458-5060 ต่อ 1111-1113
   คณะศิลปศาสตร์  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 0-2441-4406
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 0-2441-4406
   วิทยาลัยศาสนศึกษา  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) 0-2800-2630-39 ต่อ 208-9
   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 0-2800-2840-75 ต่อ 1263
   โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ  
      สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 045-523-211, 0-2640-9850,0-2354-8543-49  ต่อ 7310 
   โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  
      สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 086-445-6406  
   ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา  
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (044) 295-615 
   ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (056) 219-888
   ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี  
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (032) 338-678
   ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (075) 324-033

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 15, 2012

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)