กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

 

 
วันที่   ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

คณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัว                               เวลา

คณะพยาบาลศาสตร์                                                            

· สาขาพยาบาลศาสตร์       

    ๕๖๐๙๐๐๑ - ๕๖๐๙๑๐๐                                   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น.

    ๕๖๐๙๑๐๑ – ๕๖๐๙๒๘๐                                  ๐๘.๒๐ - ๐๙.๐๐ น

 

คณะวิทยาศาสตร์                                            

· สาขาวิทยาศาสตร์

    ๕๖๐๕๐๐๑ -  ๕๖๐๕๒๐๐                                  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๐ น.

    ๕๖๐๕๒๐๑ – ๕๖๐๕๔๐๐                                  ๐๙.๔๐ - ๑๐.๒๐ น.

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

· สาขาแพทยศาสตร์  

    ๕๖๒๒๐๐๑ -๕๖๒๒๑๔๕                                    ๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น.

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

· สาขาวิทยาศาสตร์        

เทคโนโลยีการอาหาร / ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

    ๕๖๒๔ xxx – ๕๖๒๔ xxx (๑๒๐ คน)                      ๑๐.๕๐ – ๑๑.๒๐ น.

   วิทยาศาสตร์การเกษตร / ธรณีศาสตร์

    ๕๖๒๔xxx – ๕๖๒๔xxx (๙๐ คน)                          ๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ น.

· สาขาการจัดการ ๕๖๑๗๐๐๑ – ๕๖๑๗๐๘๐                ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.   

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

· สาขาสัตวแพทยศาสตร์   

    ๕๖๑๖๐๐๑ – ๕๖๑๖๐๕๐                                  ๑๓.๑๕ – ๑๓.๒๕ น.

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

· สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

    ๕๖๗๐xxx - ๕๖๗๐xxx (๙๕ คน)                           ๑๓.๒๕ - ๑๓.๔๕ น.

· สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา

    ๕๖๗๐xxx – ๕๖๗๐xxx(๙๕ คน)                           ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๕ น.

 

คณะกายภาพบำบัด

· สาขากายภาพบำบัด  

    ๕๖๑๐๐๐๑ - ๕๖๑๐๑๐๐                                   ๑๔.๐๕ – ๑๔.๒๕ น.   

· สาขากิจกรรมบำบัด  

    ๕๖๒๓๐๐๑ – ๕๖๒๓๐๓๐                                  ๑๔.๒๕ – ๑๔.๓๐ น.   

 

วันที่   ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

คณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัว                               เวลา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

· สาขาเวชระเบียน ๕๖xxxxx – ๕๖xxxxx (๖๐ คน)         ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

· สาขาแพทยศาสตร์ ๕๖๐๒๐๐๑ - ๕๖๐๒๑๘๐              ๑๔.๔๕ - ๑๕.๒๐ น.

·

 

 
 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย                                      

    ๕๖๒๐๐๐๑ – ๕๖๒๐๐๓๐                                  ๑๕.๒๐ – ๑๕.๒๕ น.

 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

· สาขาแพทยศาสตร์  ๕๖๑๔๐๐๑ – ๕๖๑๔๐๗๐             ๑๕.๒๕ – ๑๕.๔๐ น.  

 

คณะเทคนิคการแพทย์

· สาขาเทคนิคการแพทย์  ๕๖๐๖๐๐๑ – ๕๖๐๖๑๒๘         ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๕ น.

· สาขารังสีเทคนิค  ๕๖๐๗๐๐๑ – ๕๖๐๗๐๗๘                ๑๖.๐๕ – ๑๖.๒๐ น.

-------------------------------

 

วันที่   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

คณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัว                                เวลา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

·  สาขาพยาบาลศาสตร์

    ๕๖๑๑๐๐๑ – ๕๖๑๑๑๐๐                                  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น.

    ๕๖๑๑๑๐๑ – ๕๖๑๑๒๓๐                                  ๐๘.๒๐ – ๐๘.๕๐ น.

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

· สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

     ๕๖๑๕๐๐๑ – ๕๖๑๕๐๗๐                                 ๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น.

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

· สาขาแพทยศาสตร์            

    ๕๖๐๑๐๐๑ – ๕๖๐๑๑๐๐                                  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.

    ๕๖๐๑๑๐๑ – ๕๖๐๑๒๙๕                                  ๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.

· สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

    ๕๖๒๑๐๐๑ – ๕๖๒๑๐๒๕                                  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๐๕ น.

· สาขากายอุปกรณ์

    ๕๖๑๘๐๐๑ – ๕๖๑๘๐๒๕                                   ๑๐.๐๕ – ๑๐.๑๐ น.

· สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

    ๕๖๑๙๐๐๑ -  ๕๖๑๙๐๖๕                                  ๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.

 

วันที่   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

คณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัว                                เวลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

· สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล / วิศวกรรมเคมี 

    ๕๖๑๓xxx – ๕๖๑๓xxx (๑๔๕ คน)                         ๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น.

· สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

    ๕๖๑๓xxx–๕๖๑๓xxx (๗๐ คน)                            ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๕ น.

· สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

    ๕๖๑๓xxx – ๕๖๑๓xxx (๗๓ คน)                           ๑๑.๐๕ - ๑๑.๒๐ น.

· สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา  

    ๕๖๑๓xxx – ๕๖๑๓xxx (๑๑๐ คน)                         ๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ น.

· สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

    ๕๖๑๓xxx – ๕๖๑๓xxx (๔๔ คน)                          ๑๑.๔๐ – ๑๑.๕๐ น.

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

· สาขาเภสัชศาสตร์    

    ๕๖๐๓๐๐๑ – ๕๖๐๓๑๕๓                                  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

· สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                        

   ๕๖๒๖๐๐๑ – ๕๖๒๖๐๔๐ ( ๔๐ คน)                         ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

· สาขาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อำนาจเจริญ)

    ๕๖๐๘๐๐๑ – ๕๖๐๘๑๐๐                                  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.

    ๕๖๐๘๑๐๑ – ๕๖๐๘๒๑๐                                  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

· สาขาทันตแพทยศาสตร์

    ๕๖๐๕๐๐๑ – ๕๖๐๕๑๒๖                                   ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๕ น.

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

· สาขาศาสนศึกษา   

    ๕๖๗๐xxx – ๕๖๗๐xxx (๗๐ คน)                          ๑๔.๔๕ – ๑๔.๕๕ น.

 

คณะศิลปศาสตร์

· สาขาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

    ๕๖๗๐xxx – ๕๖๗๐xxx (๑๙๐ คน)                        ๑๔.๕๕ – ๑๕.๓๕ น.

 

‰‰‰‰‰ ‰‰‰