การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของนักศึกษา
และจัดทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษาผ่านธนาคาร ในทุกภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าศึกษาต้องไปชำระที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์) และทำหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมและนำไปให้ธนาคารที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยู่ลงนามรับรองแล้วนำหนังสือยินยอมฉบับจริงยื่นต่อทางมหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองในจุดที่กำหนด ผู้ที่มีบัญชีกับธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนดอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่

 
 

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยจะมีธนาคารที่มีสาขาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบริเวณใกล้เคียงมาให้บริการ และทำหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเพื่อยื่นให้มหาวิทยาลัย โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ประสงค์จะเปิดบัญชี กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

 
 

1.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เขียนชื่อ – สกุล และรหัสประจำตัวบริเวณมุมขวาด้านบน)

 
 

2.

เงินสดเพื่อเปิดบัญชีตามจำนวนที่แต่ละธนาคารกำหนดประมาณ 200 บาท (มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทำบัตร ATM หากประสงค์จะทำบัตร ATM ให้เตรียมเงินค่าใช้จ่ายมาด้วย)

 
 

เมื่อนักศึกษามาถึงอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถดำเนินการ จุดที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝาก และจัดทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากได้ที่โต๊ะธนาคารที่ประสงค์จะเปิดบัญชี บริเวณด้านข้างห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

 
     
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

1.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)