branner webmanual 1

คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภานักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา
รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ และสีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล
เส้นทางเดินรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การบริการด้านการศึกษา * (นักศึกษากรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน)
 
กำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์
การลงทะเบียนออนไลน์
ระบบ E - Student
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรกายอุปกณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
สถานที่ติดต่องานทะเบียน งานการศึกษาและ/หรืองานวิชาการคณะ/วิทยาลัย
ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
MU Lab Pass
บัตร Smart Card
ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การบริการด้านกิจการนักศึกษา
   
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 
ทุนการศึกษา
 
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา
 
การสร้างเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล
บริการด้านทันตกรรม
สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์
 
การศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 
การฝึกวิชาทหาร (รด.)
ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร
ขอผ่อนผันการเรียกพล
 
การแนะแนวให้คำปรึกษา
 
แนะแนวให้คำปรึกษา
การอบรมพัฒนานักศึกษา
บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
บริการแนะแนวการศึกษาต่อ
หมายเลข Hot line ประจำส่วนงาน และรายชื่ออาจารย์ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
 
การจัดหางาน
 
โครงการนักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนฯ
 
การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ
 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา (ศาลายา)
 
หอสมุดและคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยมหิดล
 
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บริการต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย
 
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
การพัฒนานักศึกษา
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน
ชมรมระดับมหาวิทยาลัย
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)
กิจกรรมนักศึกษาที่ควรเข้าร่วม
การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับ / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณฯ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. 2558
ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ที่นักศึกษาควรทราบ
คณะผู้จัดทำ
บทเพลงมหาวิทยาลัยมหิดล (เทิดพระนาม)