Notice: Undefined index: option in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\views\category\view.html.php on line 272

Notice: Undefined index: option in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\views\category\view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: view in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in E:\www.student.mahidol.ac.th\newstudent\components\com_content\router.php on line 73

Evaluation online

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ทุกส่วนงานมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กองบริหารการศึกษาร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมกันจัดทำระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าทำแบบประเมินได้ที่เว็บไซต ์ www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าทำประเมินในส่วนของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าทำประเมินการจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าทำประเมินได้ตามระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

หากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษา จะไม่สามารถเข้าดูผลการศึกษาได้หลังจาก ประกาศผลการศึกษาเป็นเวลา 7 วัน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาด้วย

อนึ่ง การประเมินการตัดการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นความลับ ผู้สอนจะไม่ทราบว่านักศึกษาท่านใดเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผู้สอนจะทราบผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เมื่อผู้สอนได้ส่งผลการศึกษาครบตามจำนวนผู้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

1

ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี

2

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง

3

นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด เกินกำหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท เกิน 1-2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท เกินกำหนด 2 สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

4

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ตามเมนูที่ปรากฏ

- รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

-รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน
-รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ำครบ 3 ครั้ง (หากลงทะเบียนครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา)
-รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I

- รายวิชาเลือกเสรี

-ให้เลือกในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้เลือกในแต่ละชั้นปี
-ให้เลือกลงในรายวิชาที่ต้องการ โดยต้องมีเวลาเรียนไม่ซ้อนทับกับวิชาอื่น

5

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน และผลการศึกษาประจำภาคได้โดยตรงจากระบบ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ทำเรื่องขอแก้ไขภายในภาคการศึกษานั้นหรือภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไม่ดำเนินการแก้ไขมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม

 

คำเตือน

นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เกินกำหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท

- เกินกำหนด 1 -2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท

- เกินกำหนด 2 สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

pic 12

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกยินดี ดีใจ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นคนมีศักยภาพ มีความสามารถ สามารถก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลอันทรงเกียรติแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตในอนาคตของพวกเราอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลังแผ่นดินอันเป็นที่รักของพวกเรา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 มีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะทำงานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบัน และประสานงานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ประสบความสำเร็จในชีวิต การงาน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมโลก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของพวกเราทุกคนที่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพวกเราเข้ามาแล้ว ถือว่าเจ้าเป็น “ลูกของสมเด็จพระราชบิดา” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่เราชาวมหิดลและชาวสาธารณสุขให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสของพระองค์ ที่ให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯขอเป็นกำลังใจ และพร้อมเคียงข้างพวกเรา ให้การสนับสนุนเมื่อพวกเรามีความเดือดร้อนในทุกๆรูปแบบอย่างเต็มความสามารถ สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะระดมทุนเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขยันเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข เริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าเต็มความสามารถ หาประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จดั่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม สร้างความสุขแก่บุพการี ตอบแทนคุณของแผ่นดิน.

"ทุกเวลาที่เดือดร้อนใจ นึกถึงสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เราพร้อมที่จะดูแลพวกเรา"

ขอแสดงความยินดีจากใจยิ่งกับลูกสมเด็จพระราชบิดาทุกคน

(พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และกำหนดให้เรียนในรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 หน่วยกิต ซึ่งได้แก่

มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ จำนวน 2(1-2-3) หน่วยกิต

มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต

มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ จำนวน 2(1-2-3) หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต

- ศศภอ 103-106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 - 4 (จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย จำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

- ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้เรียนในรายวิชาข้างต้นรวมทั้งรายวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา ทั้งภาคต้นและภาคปลาย โดยมีตารางเรียน ดังนี้

วันอังคาร

เวลา 13.30-17.30 น.

วันพฤหัสบดี

เวลา 13.30-17.30 น.

วันศุกร์

เวลา 08.30-14.30 น.

 

การจัดกลุ่มเรียนในแต่ละรายวิชา ดังนี้

1.รายวิชา มมศท 101 มมศท 102 และ มมศท 103 มหาวิทยาลัยจัดคละเป็น 3 กลุ่มใหญ่

กลุ่มละประมาณ 1,200 คน โดยมีนักศึกษาของทุกหลักสูตร ซึ่งรายวิชา มมศท 101 รายวิชา มมศท 102 และรายวิชา มมศท 103 แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 100 คน โดยมีรหัสดังนี้

กลุ่ม A แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ A1, A2, A3, A4, A5, A6,...และ A14

กลุ่ม B แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ B1, B2, B3, B4, B5, B6,...และ B14

กลุ่ม C แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ C1, C2, C3, C4, C5, C6,...และ C14

2. รายวิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แบ่งนักศึกษาจากกลุ่มรหัส A, B และ C เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 100 คน โดยมีรหัส ดังนี้

กลุ่ม A แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ A1, A2, A3, A4, A5, A6,...และ A14

กลุ่ม แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ B1, B2, B3, B4, B5, B6,...และ B14

กลุ่ม แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ C1, C2, C3, C4, C5, C6,...และ C14

3. รายวิชา ศศภอ (ภาษาอังกฤษระดับต้น) แบ่งนักศึกษาจากกลุ่มรหัส A, B และ C เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 50 คน โดยมีรหัส ดังนี้

กลุ่ม แบ่งเป็น 25 กลุ่มย่อย คือ Sec1, Sec2, Sec3, Sec4, Sec5, Sec6,...และ Sec25

กลุ่ม แบ่งเป็น 25 กลุ่มย่อย คือ Sec1, Sec2, Sec3, Sec4, Sec5, Sec6,...และ Sec25

กลุ่ม แบ่งเป็น 25 กลุ่มย่อย คือ Sec1, Sec2, Sec3, Sec4, Sec5, Sec6,...และ Sec25

สำคัญ

การตรวจสอบ

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเรียนรายวิชา มมศท 101-103 ได้ที่

1. เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th ในวันที่ 18กรกฎาคม 2560

2. บริเวณบอร์ดข้างห้อง One Stop Service ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

3. อาคารเรียนรวม1 และ 2 ชั้น 1 (L1 และ L2) คณะวิทยาศาสตร์

4. อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

pic 11

"กันภัยมหิดลช่อใหม่ ได้ผลิบานเต็มลานมหิดลอีกครั้ง"

สวัสดีครับ น้องใหม่มหิดลทุกคน

พี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวต้อนรับน้องๆ ทุกคน สู่รั้วดอกกันภัย สู่ความเป็นลูกพระราชบิดาอย่างเป็นทางการ ความพยายามที่น้องๆ ทุ่มเทได้บรรลุผลแล้ว นับแต่นี้ต่อไปชีวิตแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้น จุดเริ่มต้นของความเป็นพี่น้อง และครอบครัวหลังใหม่กำลังจะเกิดขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ ณ มหิดลแห่งนี้ น้องๆ จะได้พบกับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยลอง บางคนอาจไม่มั่นใจว่า ตนเองจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้หรือเปล่า จะมีเพื่อนหรือเปล่า จะเรียนไหวหรือเปล่า คนที่ให้คำตอบเหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเอง ว่าเราจะทุ่มเทกับมันได้มากแค่ไหน เราจะเปิดใจกับสังคมใหม่ๆได้มากแค่ไหน มันเป็นเรื่องแน่นอนว่าอาจมีอุปสรรค หรือมีปัญหาต่างๆเข้ามาบ้าง แต่นั่นเป็นเพียงแค่บททดสอบตัวเราเองเท่านั้น ซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆจะฝ่าฟันมันไปได้อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้พี่ขอแนะนำให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าเรื่องเรียนหรือกิจกรรม ชีวิตใหม่อันสุดแสนวิเศษได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จงเต็มที่กับมันและจงเติบโตเป็นคนที่ดี มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาประเทศชาติ และสืบสานพระปณิธานของพระราชบิดาสืบไป

"..ความหวังดี จงมาปกป้องทั้งตื่นและฝัน.."

นายคมสันต์ เดือนฉาย
นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล