วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สถาบันพระบรมราชชนก