ดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม
สาขาวิชาการพยาบาล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ
สาขาวิชาประชากรศาสตร์
สาขาวิชาประชากรศึกษา
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาพิษวิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
สาขาวิชาโภชนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

มหาบัณฑิต

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ

ปริญญาการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ
สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการผดุงครรภ์
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
สาขาวิชาชีวสถิติ
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาพิษวิทยา
สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
สาขาวิชาโภชนศาสตร์
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาการพืช
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
สาขาวิชาศาสนศึกษา
สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์