ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

แบบสอบถามการให้วัคซีน

หนังสือแสดงเจตนาให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา

 
 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-กลุ่มกาญจนบุรี

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-กลุ่มนครสวรรค์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-กลุ่มอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-โครงการวิทยาเขต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

 
 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หนังสือตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ส่งคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

 
 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หนังสือตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ส่งคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

 
 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หนังสือตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ส่งคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

 
 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หนังสือตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ส่งคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือยินยอมตัดสิทธิ์

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: October 28, 2013

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)