ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: October 28, 2013

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)