ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2558

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

    - แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

    - รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

    - แบบฟอร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรกายอุปรณ์

    - แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

    - แบบฟอร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

    - แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

    - รายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์

    - แผนที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย

    - แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

    - ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

    - แบบฟอร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

หนังสือแจ้งผลสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

แบบฟอมร์มการยินยอมตัดสิทธิ์ แอดมิชชั่นกลาง

แผนที่

 

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

แบบฟอมร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

คณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน รังสีเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เทคนิคการแพทย์ผู้มีประสบการณ์

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มแสดงเจตนา

 

คณะกายภาพบำบัด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน กายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน กิจกรรมบำบัด

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โครงการความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โครงการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โครงการพยาบาลเพื่อชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โครงการวิทยาเขต

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

แบบฟอร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ศิลปศาสตรบัณฑิตการออกกำลังการและการกีฬา

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เครื่องกล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน อุตสาหการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เคมี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โยธา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ชีวการแพทย์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ธรณีศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ)

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติ

รายละเอียดการตรวจร่างกาย

 

คณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรภาษาไทย โครงการความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรภาษาไทย โครงการวิทยาเขต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการวิทยาเขต

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

แบบฟอร์มแสดงเจตนา

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์

ใบยินยอมตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ผ่านข้อเขียนระบบรับตรง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องนำมา ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

แบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสัมภาษณ์

แบบฟอร์มแสดงเจตนา

แบบฟอร์มยินยอมการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง

 

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: October 28, 2013

Mahidol University

รองรับเฉพาะ (Support Only)