แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๐๕๑, ๐-๒๒๔๖-๑๒๒๕-๓๑, ๐-๒๖๔๔-๘๖๔๔-๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๖-๖๙๑๐, ๐-๒๒๔๖-๗๘๙๒
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๒๕๘, ๐-๒๔๑๙-๗๑๖๑ โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๔๑๑๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานที่ตั้ง ๒ แห่ง คือ ( แผนที่และเส้นทาง )

๑.

สำนักงานและอาคารเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๘๔๑๕

๒.

อาคารหอพัก ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๖๘๕๕
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๐๒๔, ๐-๒๒๐๑-๑๗๓๔-๖
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐ หรือ ๐-๒๔๑๑-๐๒๔๑-๙ หรือ ๐-๒๔๑๑-๔๒๓๐-๔๔
ต่อด้วยหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๔๔๗ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๘-๘๙ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๔๖๙๖
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๗๐๕๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๑
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๐๕๖, ๐-๒๒๔๖-๐๐๕๘, ๐-๒๒๔๖-๑๒๗๒-๓, ๐-๒๒๔๖-๙๐๐๐-๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๖-๘๓๔๐, ๐-๒๒๔๖-๙๐๐๖
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๗๘, ๐-๒๔๔๑-๐๒๒๐-๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๘
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๙๓๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๐๙๓๗
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๐๕๓, ๐-๒๒๔๖-๑๒๕๘-๕๙, ๐-๒๖๔๐-๙๘๕๑-๕๔,
๐-๒๖๔๔-๖๘๔๒-๔๕, ๐-๒๖๔๔-๖๘๗๕-๗๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๖-๗๗๖๕, ๐-๒๒๔๖-๔๒๘๔
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๕๐๗-๘, ๐-๒๔๔๑-๐๒๑๑-๖, ๐-๒๘๘๐-๒๔๑๓-๒๑
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๐๙-๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕
 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๒-๐๒๐๑ ต่อ ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๖, ๐-๒๔๔๑-๙๖๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๓๓
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๒๐๓ และ ๑๒๓๗ หรือ ๐-๒๘๐๐-๒๗๓๒ กด ๐
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๙๐๖ 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๐๙๙๙, ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐๒-๘๔๙-๖๒๑๑
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๔๓๓๓ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๓๓๓
สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๓๓๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๒
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
หอสมุดกลาง ศาลายา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๑๙๙, ๐-๒๘๐๐๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๒๒๕, ๔๒๒๗, ๔๒๔๓
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ( แผนที่และเส้นทาง)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๑๖๕, ๐-๒๔๑๘-๓๗๙๕
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๔๐๐-๒
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๖๓๔, ๐-๒๔๑๙-๗๖๓๐, ๐-๒๔๑๙-๗๖๓๗, ๐-๒๔๑๙-๘๔๒๓
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๕๔๑๕, ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๐, ๑๑, ๑๘
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๕๐๗ ต่อ ๑๒๑
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๕๓๑๒, ๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕ ต่อ ๑๒๔
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๔, ๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่อ ๔๙
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๓๐๖, ๐-๒๔๔๑-๙๗๐๑-๑๒ ต่อ ๓๑๕๓
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๗, ๐-๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๔
ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ ( แผนที่และเส้นทาง )
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๓๖๙๙, ๐-๒๘๘๙-๓๖๙๙, ๐-๒๘๘๙-๓๘๒๐
 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๑๘ อาคารเวสท์ ๒ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๓๗-๕๖๕๕-๖๐ เปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๑๘๓ ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๖-๕๖๗๘ เปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาคภาษาไทย)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
(อาคารภูมิพลสังคีต) เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๒๕๓๐
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๔๘-๙ และ ๐-๒๔๔๑-๐๕๙๔-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๗๔๕ และ ๐-๒๔๔๑-๕๐๙๑
วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙ โทรสาร ๐-๒๘๘๙-๕๓๐๘
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๑๘๖-๗ โทรสาร ๐-๒๘๘๙-๓๖๙๓
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๙๙๙ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๖๓๐ (๑๖ สายอัตโนมัติ)
 
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
ตั้งอยู่บริเวณปีกด้านตะวันตกของชั้น ๖ อาคารชีววิทยา(ใหม่) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม ๖
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๖๗๐๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๕-๖๗๐๔
ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๐๕๐-๕ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๐๕๖
ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๕๒๒ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๑๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ( แผนที่และเส้นทาง )
เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
(ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร)
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ตามทางหวลงหมายเลข ๓๒๓ - ทองผาภูมิ)
หรือทางรถไฟ สายธนบุรี - น้ำตก (ลงที่สถานีวังโพ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๙-๐๗๘-๑๐
การเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  การเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถไปได้ ๓ เส้นทาง คือ
๑. เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย ๔ (ระยะทางอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร)
  ๑.๑ การเดินทางโดยรถประจำทาง รถประจำทางสาย ๘๔ ก (คลองสาน - ม.มหิดล)
  ๑.๒ มีสองแถวจากปากทางถนนพุทธมณฑลสาย ๔
๒. เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ ๓ ทาง คือ
  ๒.๑ จากสี่แยกสะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  ๒.๒ จากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  ๒.๓ จากปากทางบางขุนนนท์ เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้ายมาบรรจบกับถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  การเดินทางโดยรถประจำทาง
  - สาย ๑๒๔ (สะพานอรุณอัมรินทร์ - มหิดล) ขึ้นได้ที่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
  - สาย ๑๒๕ (สะพานกรุงธน - มหิดล) ต้นทางอยู่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน
  - รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ. ๕๑๕ ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
  - รถตู้ (สหกรณ์กรุงเทพ - มหิดล) ขึ้นได้ที่หน้าภัตคารเสริมมิตร ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
๓. การเดินทางโดยรถไฟ
  ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี และสถานีกรุงเทพฯ โดยขบวนเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะผ่านสถานีศาลายา
เมื่อถึงสถานีศาลายาแล้วสามารถเดินเข้าทางด้านหลังมหาวิทยาลัย
หรือโดยสารรถเมล์เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงครั้งล่าสุด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยมหิดล