ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ (Normal)

1.       Folded Corner: รายระเอียดข้อมูลนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียน

1.1     ส่วนประกอบของระบบลงทะเบียน

Folded Corner: เลือกลงทะเบียนรายวิชาFolded Corner: รายวิชาที่สอบไม่ผ่านFolded Corner: ฟอร์มเพิ่มวิชาทั่วไป/เฉพาะFolded Corner: สถานะลงทะเบียน
- Normal (ปกติ)
- Audit (ไม่คิดเกรด)
Folded Corner: สถานะหน่วยกิตและเกรด
- Normal (ปกติ)
- Regrade (เรียนซ้ำ)
- Repeat (แก้เกรด E)
Folded Corner: จำนวนเปิดรับ/รับ (ถ้ามี)Folded Corner: ข้อมูลวิชา, ตารางสอน
เงื่อนไข Prerequisite

Folded Corner: ฟอร์มเพิ่มวิชาเสรี

Folded Corner: ปุ่มยืนยัน เพื่อทำรายการถัดไป
 


1.2     เพิ่มรายวิชาทั่วไป/เฉพาะ

Folded Corner: 4.แสดงรายวิชาที่เพิ่ม
* คลิ๊กที่กล่อง เพื่อเลือกลงรายวิชา
Folded Corner: 2.เลือกรายวิชา
* แสดงเฉพาะรายวิชาที่คณะเปิดสอน
Folded Corner: 3.กดปุ่มเพิ่มFolded Corner: 1.เลือกคณะFolded Corner: แสดงรายระเอียด 
- ตารางสอน
- เงื่อนไขวิชา Prerequisite
Folded Corner: เงื่อนไขวิชา Prerequisite
- Case no (จำนวนเงื่อนไข)
*ต้องมีรายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 1 เงื่อนไข
- Distanct (ระยะเวลา) ตัวอย่าง
0 = สามารถลงเรียนพร้อมกันได้
1 = ลงเรียนวิชาและผ่าน มาแล้ว 1 เทอม
2 = ลงเรียนวิชาและผ่าน มาแล้ว 2 เทอม
ปล. 2 เทอมเท่ากับ 1 ปีการศึกษา

 

1.3     เพิ่มรายวิชาเสรี

Folded Corner: 4.แสดงรายวิชาที่เพิ่ม
* คลิ๊กที่กล่อง เพื่อเลือกลงรายวิชา
Folded Corner: 3.กดปุ่มเพิ่มFolded Corner: 2.เลือกรายวิชา
* แสดงเฉพาะรายวิชาที่คณะเปิดสอน
Folded Corner: 1.เลือกคณะ

 

1.4     เมื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าถัดไป จะแสดงผลรายวิชาที่ลงทะเบียน ดังรูป  ข้อ 2

 

2.       ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน และเลือก Section (ถ้ามี)           

Folded Corner: 1.เลือก SECTION
*สำหรับวิชาที่กำหนดจำนวนรับ
Folded Corner: 2.ปุ่มยืนยัน ไปหน้าถัดไปFolded Corner: ปุ่มย้อนกลับ ก่อนหน้า

 

3.       แสดงรายการค่าธรรมเนียม

Folded Corner: 1.ตรวจสอบค่าธรรมเนียมFolded Corner: 2.บันทึก การลงทะเบียน

 

4.       Folded Corner: 1.กดปุ่มเพื่อชำระเงิน
- ชำระเงินผ่านระบบ e-Payment
* กรณีนักศึกษาใหม่ ชำระผ่านใบรับรองการชำระเงิน
แสดงรายการข้อมูลลงทะเบียน และชำระเงิน

Folded Corner: แสดงรายการใบแจ้งหนี้

Folded Corner: แสดงการทำรายการตัดบัญชี และตรวจสอบในกรณีการทำรายการขัดข้อง
 


5.       ชำระเงินผ่านระบบ e-Payment

Folded Corner: 2.ระบุเลขที่บัญชี (13 หลัก)Folded Corner: 1.เลือกธนาคาร
*ตามที่ได้ทำสัญญายินยอมตัดบัญชี

Folded Corner: 3.ยืนยันการชำระเงิน
 

 


6.       การลงทะเบียนเสร็จสิ้น

Folded Corner: แสดงการชำระเงินแล้ว