ประกาศรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนด ส่ง-ประกาศผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดสอบภาคการศึกษาต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาค 1/2557 แล้วไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มและลดรายวิชาได้

มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU Wifi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ระบบลงทะเบียนค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมห่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (We Mahidol Project)

กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (ศาลายา)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมการศึกษาด้วยตนเอง เข้าได้ที่ระบบ e-student (http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp) โดย
1. นักศึกษาปริญญาตรี ที่จ่ายชำระค่าธรรมการศึกษา ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค.57 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการขอเบิกด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.57 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 1 ดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองหลังเปิดภาคการศึกษาแล้ว 3 สัปดาห์

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา English Level เทอม 3/2556 โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ที่ www.la.mahidol.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 02-441-4401-4 ต่อ 124

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

กำหนดการลงทะเบียน ปี 2556 (ภาคฤดูร้อน)

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2556

กำหนดสอบภาคการศึกษาปลาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2556

ประกาศฯ งดการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556

กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (ศาลายา)

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 25 กันยายน 2557