ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58 ) ทุกท่านนำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่รับไปแล้วเมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด มาแลกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งจะนำไปแจกให้ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ( วันที่ 19 และ 20 เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. และวันที่ 21 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ) ที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1 เนื่องจากบัตรที่ผลิตออกมาไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ตกลงกัน

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลดรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ขอรับ Internet Account และ E-mail Address (@student.mahidol.ac.th) ด้วยตนเองที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ศาลายา)

ตารางสอน/กลุ่มการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

กำหนด ส่ง-ประกาศผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU Wifi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (ศาลายา)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมการศึกษาด้วยตนเอง เข้าได้ที่ระบบ e-student (http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp) โดย
1. นักศึกษาปริญญาตรี ที่จ่ายชำระค่าธรรมการศึกษา ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค.57 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการขอเบิกด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.57 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 1 ดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองหลังเปิดภาคการศึกษาแล้ว 3 สัปดาห์

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

หน้าหลัก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2558