นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ขอรับ Internet Account และ E-mail Address (@student.mahidol.ac.th) ด้วยตนเองที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ศาลายา)

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศเรียนเสริมรายวิชา มมศท 101 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการสอบกลางภาค และปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ณ ศาลายา

ประกาศรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนด ส่ง-ประกาศผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU Wifi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

กำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (ศาลายา)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมการศึกษาด้วยตนเอง เข้าได้ที่ระบบ e-student (http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp) โดย
1. นักศึกษาปริญญาตรี ที่จ่ายชำระค่าธรรมการศึกษา ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค.57 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการขอเบิกด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.57 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 1 ดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองหลังเปิดภาคการศึกษาแล้ว 3 สัปดาห์

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557

หน้าหลัก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2558