กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศ การสอนเสริมรายวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (31 ส.ค. 59 วันฝึกซ้อมใหญ่รับปริญญา)

กำหนดการสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดการสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศเรื่องการดาวน์โหลดใบเสร็จนักศึกษาใหม่

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2559

แก้ไขกำหนดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ศาลายา)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายวิชาเลือกเสรีภาคการศึกษา 2/2558

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58 ) ทุกท่านนำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่รับไปแล้วเมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด มาแลกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งจะนำไปแจกให้ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ( วันที่ 19 และ 20 เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. และวันที่ 21 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ) ที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1 เนื่องจากบัตรที่ผลิตออกมาไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ตกลงกัน

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลดรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ขอรับ Internet Account และ E-mail Address (@student.mahidol.ac.th) ด้วยตนเองที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ศาลายา)

ตารางสอน/กลุ่มการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558

กำหนด ส่ง-ประกาศผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

หน้าหลัก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
Facebook
MU Webmail
Student Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2849-6000
E-mail : registrar@mahidol.ac.th
Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2558